Vedtægter for Kunstforeningen Galleri Knægt

vedtaget på stiftende generalforsamling 10. maj 2021, ændret på generalforsamlingen 2. marts 2022, ændret på generalforsamlingen 15. marts 2023 samt på generalforsamling 28. februar 2024.

 

 • 1. Foreningens navn 

Foreningens navn er Kunstforeningen Galleri Knægt
Foreningens hjemsted er Galleri Knægt, Østergade 9, 5400 Bogense.

 

 

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 • at fremme interessen for kunst ved kulturelle arrangementer
 • at skabe et kunstinteresseret fællesskab omkring galleriet og dets aktiviteter
 • at indkøbe kunstværker gennem Galleri Knægt og give kunstforeningens medlemmer mulighed for at erhverve dem ved årlig udlodning

 

 

 • 3. Medlemskab og kontingent

Stk. 1 Som medlem optages enkeltpersoner eller firmaer. Der kan tegnes flere medlemskaber. Hvert medlemskab har en stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem.

 

Stk.2 Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamling og er gældende for tilhørende kalenderår (1.1. til 31.12.). Kontingent opkræves helårligt og sker umiddelbart efter afholdt generalforsamling.

Medlemmer tilmeldt foreningen i det foregående kalenderår får tilsendt opkrævning og betaling skal ske senest 30 dage efter.

Medlemmer der indmeldes i perioden 1.1. og frem til generalforsamlingen – opkræves kontingent i lighed med kunstforeningens øvrige medlemmer. De kan ikke deltage i årets bortlodning af kunstværker, men kan dog deltage i evt. arrangementer i perioden. 

Medlemmer indmeldt efter generalforsamlingen – men inden 31.12. i kalenderåret – opkræves kontingent for hele året ifm. indmeldelsen – betalingsfrist 30 dage – dog skal betalingen være kunstforeningen i hænde senest 31.12. for at medlemmet kan deltage i bortlodningen af kunstværker på den efterfølgende generalforsamling.

Bortlodningen på generalforsamlingen er indkøbt for kontingentmidler i det foregående kalenderår. Kun medlemmer pr. 31.12. i det foregående kalenderår kan deltage i bortlodningen. 

 

Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt via foreningens mail med en måneds varsel. Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke. Ved udmeldelse ophører medlemmets ret til deltagelse i bortlodning og medlems-arrangementer. Medlemskab ophører automatisk i tilfælde af restance.

 

 

 • 4. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes en gang årligt og senest den 15/3. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse til medlemmerne og indeholde dagsorden.

 

 

 • 5. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent
2) Formanden aflægger årsberetning
3) Kassereren fremlægger revideret årsregnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Bortlodning af de i årets løb indkøbte værker
10) Eventuelt

 

 • 6. Afstemningsregler

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen ved vedtægtsændringer, hvortil der kræves mindst 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

 

 

 • 7. Forslag

Bestyrelsens forslag til kontingent samt eventuelle forslag til punkt 5 på dagsordenen ved den ordinære generalforsamling, skal fremgå af indkaldelsen.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før dato for generalforsamlingen.

Senest en uge før generalforsamlingen udsender bestyrelsen det reviderede årsregnskab sammen med en samlet oversigt over forslag til behandling under punkt 5.

 

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når mindst 20 % af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

 

 

 • 9. Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf de 5 vælges på generalforsamlingen. På hvert års generalforsamling afgår henholdsvis 2 eller 3 medlemmer. Der er mulighed for genvalg. Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Det sidste medlem af bestyrelsen er fast og udpeges af galleriet. Dette medlem har ikke stemmeret i bestyrelsen og kan ej heller udpeges som formand eller kasserer, men fungerer som kunstforeningens sekretær

 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingens afslutning og vælger selv formand og kasserer. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

 

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 valgte medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt flertal. Er der stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fører protokol over afholdte møder.

 

 

 • 10.  Indkøb af kunst og regnskab. 

Stk. 1  Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12. Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant. Der er mulighed for genvalg. Hvervet som revisor er ulønnet.

 

Stk. 2  Bestyrelsen disponerer over foreningens midler som tilvejebringes ved kontingenter og eventuelle gaver og tilskud, som efter bestyrelsens bestemmelse indsættes på bankkonto i foreningens navn. Bestyrelsen skal anvende mindst 75 % af kontingenter pr. regnskabsår til indkøb af kunstværker. Øvrige indtægter anvendes til foreningens drift samt evt. støtte til foreningens arrangementer.

Medlemmer har mulighed for at blive orienteret om indkøb, bestyrelsen sørger derfor for, at indkøbte værker registreres og fotograferes i en protokol som kan ses på galleriets hjemmeside. De indkøbte værker er desuden fysisk tilgængelige i Galleri Knægt på angivne tidspunkter op til generalforsamlingen.

Årets hvervegevinst offentliggøres på samme vilkår. jfr. § 11 stk. 5

 

 

 • 11. Bortlodning

Stk. 1. Bortlodning skal finde sted på den årlige generalforsamling ved lodtrækning blandt de i årets løb indkøbte kunstværker. Dirigenten leder lodtrækningen. Bestyrelsen fører protokol over bortlodning af gevinster.

 

Stk. 2. Der kan ikke vindes mere end en gevinst pr. år pr. medlemskab. Kan et medlem ikke være til stede på generalforsamlingen, kan man indsende en prioriteret ønskeseddel til bestyrelsen, der skal være bestyrelsen i hænde senest dagen før den afholdte generalforsamling.

 

Stk. 3. Nye medlemmer begynder med et lod.

Medlemmer, der har modtaget gevinst ved den sidst afholdte bortlodning, begynder forfra med et lod ved næste års bortlodning. De medlemmer, der ikke opnår gevinst, deltager i de følgende bortlodninger med et lod mere pr. år indtil gevinst er opnået.

Et medlem, som får sit nummer udtrukket, har mulighed for at modtage eller afstå gevinsten. Hvis gevinsten afstås, skal der foretages ny lodtrækning. Ikke udtrukne lodder går videre til næste års udlodning.

 

Stk. 4. Udenfor bortlodningen kan enkelte mindre kunstværker efter bestyrelsens skøn udtrækkes som ekstra gevinster blandt de medlemmer, som personligt er til stede.

 

Stk. 5 Udenfor bortlodningen trækkes endvidere lod om årets hvervegevinst. Dette sker forud for den almindelige lodtrækning. Årets hvervegevinst er indkøbt/udpeget af bestyrelsen. Hvervegevinsten udtrækkes hvert år blandt medlemmer, der har deltaget i foreningens hvervekampagne: For hvert nyt medlem der skaffes, opnås et lod i denne udtrækning. Vinderchancerne forøges således i takt med antallet af nye medlemmer, der er erhvervet.

 

Stk. 6 Et medlem, som er i restance med kontingent, deltager ikke i generalforsamlingens lodtrækninger.

 

 • 12. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, for hvilken der gælder samme regler med hensyn til beslutningsdygtighed, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer, jfr. § 6.  Generalforsamlingen træffer beslutning om afviklingen af foreningens midler.