1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Foreningens formand Torben Ellegaard bød velkommen til generalforsamlingen. Bestyrelsen pegede på Steffen Røjskjær som generalforsamlingens dirigent og Allan Mads Knægt som referent.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen blev godkendt. 46 medlemmer var fremmødt.

 

 1. FORMANDEN AFLÆGGER ÅRSBERETNING

Formanden, Torben Ellegaard aflagde beretning fra foreningens etableringsår og redegjorde for konstitueringen i 2021, hvor Torben blev formand, Jan Bendorf kasserer og Hanne Eg, Henriette Risengård og Henning Pedersen menige bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge beretningen anvendtes den første tid til at få den nødvendige formalia på plads (forenings-CVR, bankforbindelse og ID-forpligtelser)

Bestyrelsens mål for medlemsantal var 40 for det første år. Ved årsskiftet var der 60 og på datoen for generalforsamlingen var medlemstallet 69.

Efter en præcisering af foreningens formål gennemgik formanden arrangementerne (et afholdt og et planlagt) i 2021. Grundet corona konstaterede han, at aktivitetsniveauet desværre havde været nødtvunget lavt men fastslog, at bestyrelsen har en ambition om at kunstforeningen skal være dynamisk, og at aktiviteter derfor er et indsatsområde.

Forsamlingen godkendte afslutningsvist beretningen

 

 1. KASSEREN FREMLÆGGER REVIDERET ÅRSREGNSKAB

Kassereren Jan Bendorf gennemgik regnskabet for 2021, som bar præg af, at foreningen havde været i en opstartsfase. Særlig fokus var der på udgifterne til foreningens bank, Nordfyns Bank. Jan Bendorf påpegede, at bankudgiften i det kommende år, vil være reduceret, da etableringsudgiften ikke gentages.

Forsamlingen drøftede kort fordelingen af kontingentmidler, der dog er givet via vedtægterne, der fastslår, at minimum 90% skal anvendes på kunst, der bortloddes efterfølgende til foreningens medlemmer.

Forsamlingen godkendte afslutningsvist regnskabet

 

 1. UDTRÆKNING AF HVERVEGEVINST

Hvervepræmien udtrækkes blandt de medlemmer, der har skaffet andre medlemmer. Der tildeles hvervemedlemmet et lod pr. nyt skaffet medlem i lodtrækningen. Den udtrukne vinder blev Pia Andreasen.

 

 1. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

Bestyrelsen forslog et uændret kontingentniveau (kr. 350,- pr. medlem) for 2022. Forsamlingen tiltrådte forslaget.

 

 1. FORSLAG FRA MEDLEMMER OG BESTYRELSE

Der var ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.

Bestyrelsen havde et forslag om en tilføjelse til vedtægterne. Forslaget indebærer, at følgende indsættes efter §3 stk. 2:

Bortlodningen på generalforsamlingen er indkøbt for kontingentmidler i det foregående kalenderår. Medlemmer pr. 31/12 i det foregående kalenderår kan deltage i bortlodningen

Forsamlingen tiltrådte forslaget

 

 1. VALG

To bestyrelsesmedlemmer var på valg. Henriette Risengaard og Jan Bendorf ønskede begge at udtræde. Begge tilbød sig som suppleanter, Henriette til bestyrelsen og Jan Bendorf som revisorsuppleant. Foreningens revisor, Jette Fisker ønskede genvalg.

 • Bestyrelsen foreslog Herdis Friis Møller og Lonni Røjskjær som nye bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen modkandidater og forsamlingen tiltrådte forslaget.
 • Max Hedegaard-Elmsted og Henriette Risengaard valgtes som suppleanter til bestyrelsen.
 • Jette Fisker valgtes som revisor, og Jan Bendorf valgtes som revisorsuppleant.

 

 1. EVENTUELT

Der kom forslag om fondsmidler fra forsamlingen samt en tak for indsatsen til de to bestyrelsesmedlemmer der fratrådte.

 

 1. GALLERIET FORTÆLLER OM FLYTNING OG NYE TILTAG

Allan Mads Knægt fortalte om galleriets nye omgivelser og aktivitetr i sæson 2022

 

 1. UDLODNING AF DE I ÅRETS LØB INDKØBTE VÆRKER

Udlodningen fandt sted under munter stemning. Såfremt de heldige vindere ikke var til stede, gives særskilt besked.

Fordelingen (oplistet efter medlemsnummer):

 

Medlem 1               protokolnr. 4

Medlem 2               protokolnr. 5

Medlem 18             protokolnr. 12

Medlem 22             protokolnr. 9

Medlem 32             protokolnr. 1

Medlem 35             protokolnr. 10

Medlem 39             protokolnr. 11

Medlem 42             protokolnr. 6

Medlem 48             protokolnr. 7

Medlem 52             protokolnr. 3

Medlem 55             protokolnr. 2

Medlem 56             protokolnr. 8

Medlem 66             protokolnr. 13

 

Referent: Allan Mads Knægt